AJ Ultima Group Co., Ltd.

วิทยากร

อาจารย์ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษีอากร ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
 • ผู้แต่งหนังสือด้านบัญชีและภาษีอากร

อาจารย์ อัครินทร์ ภูทองกลม (โค้ชเอส)

EXECUTIVE COACH ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กรธุรกิจในยุค Digital Transformation

ตำแหน่งปัจจุบัน :

กรรมการบริหาร ของบริษัท ดิอินฟินิท ลีดเดอร์ จำกัด สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กร

อาจารย์ วาทินี เจียรพันธรักษา

ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • HR consultant, specialize in labor relations, Organizational Development, Human Resource Development for Japanese companies
 • Co-Founder & Director of THAI JAPAN COACHING ASSOCIATES CO.,LTD.

Certified : International Coaching Federation (ICF)
Language Fluency : Thai, Japanese

อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

ตำแหน่งปัจจุบัน :

วิทยากรที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด, การบริการ, การพัฒนาตนเอง, การบริหารจัดการ ด้วยประสบการณ์การสอนกว่า 15 ปี

อาจารย์ สรภพ จิลลานนท์

ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและงานบริการ, การพัฒนาบุคลิกภาพ, การเข้าสังคม, การแต่งกาย, การทักทาย, มารยาทการรับประทานอาหาร, การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม (Team Building)
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ครูอาสา โรงเรียนพระดาบส

Certified :

 • Point of You, Creative tools & training for development (workshop level: Explorer, L.2)
 • Safety Management System IATA Certified

เอกภูมิ ฉัตรบูรพาชัย

ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (AVP) แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล และพัฒนาความคิดเชิงบวก

อาจารย์ พลวัชร ภู่พิพัฒน์

ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • ผู้ประกาศข่าว TNN ข่าวเที่ยง (TNN ช่อง16 และ TRUE4U)
 • ผู้ประกาศข่าววิทยุ รายการ เคาะข่าวค่ำ
 • พิธีกร 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ
  วิทยากร Content Creator TikTok

Language Fluency : English, Thai
Social Media :

Twitter @Polawat_news +5,800 Followers

TikTok @NewPolawat + 360,000 Follower

อาจารย์ ชุติมา โรจน์สิรวรพัฒน์

ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ
 • วิทยากร Customer Service Excellence
 • วิทยากร Employee Engagement
 • พิธีกร
 • ครูอาสา โรงเรียนพระดาบส

Language Fluency : English, Thai

อาจารย์ พี่อ้อ พิจิตรา สะสม

ตำแหน่งปัจจุบัน :

ผู้เชี่ยวชาญงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรจากบริษัทชั้นนำมากกว่า 15 ปี

 • Co-Founder of AJ Ultima Group Co., Ltd.
 • คณะทำงาน THAI JAPAN COACHING ASSOCIATES Co., Ltd.

อาจารย์ ธมกร คล้ายทิพย์

ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • วิทยากรอิสระ
 • เลขานุการและเหรัญญิก สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนานไทยเชียงใหม่
 • วิทยากรต้นแบบ ฉลาดรู้ ฉลาดคิด ฉลาดพูด ฉลาดทางอารมณ์

อาจารย์ดนัย รักขิตตธรรม

ที่ปรึกษาด้านระบบการจัดการและการเพิ่มประสิทธิภาพ

ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • ผู้บริหาร บริษัทเอกชน
 • เป็นผู้ตรวจรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ติดต่อกัน 3 ปี
 • วิทยากรบรรยาย ด้านงานบริหารงานบุคคล ด้านระบบการจัดการและการเพิ่มประสิทธิภาพ

อาจารย์ สมเกียรติ์ เชื้อสำเภาวงศ์

Coach, Consultant, and Trainer

ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • HR Manager with 22 years of experience within automotive manufacturers. And 12 years of experience in HRD & Organization Development and over 8 years in management and HRBP. Proficient in Coaching and Counseling, Organization, and HR diagnosis.
 • TOP 5 STRENGTHS: Responsibility, Focus, Strategic, Achiever, Positivity

อาจารย์ พงษ์พันธ์ ลาดสุวรรณ

วิทยากรและที่ปรึกษา HROD

ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • วิทยากรและที่ปรึกษา HROD บริษัท โค้ชต้อม (ไทยแลนด์) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอฟโวลูชั่น เอช อาร์ ดี ซิสเท็ม กรุ๊ป จำกัด

อาจารย์ สิทธิพร กล้าแข็ง

วิทยากรและที่ปรึกษานักสร้างสุขภาวะองค์กร

ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • ผู้จัดการสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร นักวิชาการสร้างสุข ที่ปรึกษางานส่งเสริมองค์กรสุขภาวะ วิทยากรส่งเสริมสุขภาวะองค์กร วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร

อาจารย์ ภทรษร ศรีภา

ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • วิทยากรอิสระ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

อาจารย์ พงษ์พันธ์ ลาดสุวรรณ

วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน:

 • ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ตำแหน่งที่สำคัญ:

 • คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมขั้นสูง ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้ สกพอ.
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพ (มาตรา 26) ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

อาจารย์ ดร.พลกฤต โสลาพากุล

วิทยากร โค้ช ที่ปรึกษาธุรกิจ

ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • กรรมการบริหารสมาคมโค้ช ICF สาขากรุงเทพ Member Relation Director ICF Bangkok Chapter Board Members 2021-2022
 • วิทยากร โค้ช ที่ปรึกษาธุรกิจ

อาจารย์อาทิตย์ เตชะเวฬุกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • วิทยากร และนักกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
 • วิทยากร ABL (Activity Based Learning)

อาจารย์จารุวดี ปวรินทร์พงษ์

วิทยากรด้านจิตวิทยาบริหารและการโค้ช

ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • วิทยากรที่ใช้แนวการฝึกอบรมแบบ Mindfulness Coaching & Training
  หลักสูตรด้าน Soft Skill ด้านบริหารจัดการ จิตวิทยาการบริหาร และการโค้ช
 • วิทยากรและ ที่ปรึกษา ในด้าน 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต (5S for Productivity)
 • ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการบุคคลากรด้านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร (HRD) งานพัฒนาองค์กร (OD) และการบริหารจัดการองค์กรด้านการเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุน
 • นักวินิจฉัยสถานประกอบการ “ในโครงการ ช่วย SMEs ฝ่าวิกฤต สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน”
 • นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา (Counselor)
 • โค้ช เป็นรายบุคคล (1:1 Coaching)

อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี

วิทยากรและที่ปรึกษา

ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบันพัฒนาบุคลากร
 • วิทยากรพิเศษสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น (สสท.)
 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจ TNI ( Thai – Nichi Institute Of Technology )
 • ที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลผลิใบ จังหวัดปทุมธานี

อาจารย์สมศักดิ์ชัย เลาหะพันธ์

วิทยากรและที่ปรึกษา

ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • วิทยากรฝึกอบรมด้านทักษะหัวหน้างานและภาวะผู้นำ ( Leadership Trainer)
 • วิทยากรทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ( Energy, Safety & Environment)
 • วิทยากรด้านกฎหมายแรงงาน ( Labor Law Trainer & Consultant )
 • โค้ชด้านพัฒนาภาวะผู้นำ ( Leadership Coach )
 • นักวินิจฉัยสถานประกอบการ (Enterprise Diagnosis Consultant) กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ ( Labour Relations Consultant ) กระทรวงแรงงาน

วงดนตรี ANTNORMAL

สำหรับงานปาร์ตี้กิจกรรม Team Building, Outing

 • วงดนตรีสไตล์ POP ROCK เริ่มก่อตั้งวงเมื่อปี 2018 (POP 90%, ROCK 70%, สากล 50%, วาไรตี้ 60%)
 • สมาชิกวง 4 คน: แมค (นักร้องนำ), ทอย (กีต้าร์), จิ๊บ (เบส), เก้า (กลอง)
 • ประสบการณ์: ร้าน THAY, Tderm, Faah, Hashtag Rangsit, Heaven, Superhit, เล่า ลาดพร้าว, เสวนา พาเพลิน

MS. CHINTIDA VICHITSOPHAPHAN

ตำแหน่งปัจจุบัน:

วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกระบวนการเรียนรู้

ความเชี่ยวชาญ:

 • Facilitator Certification Program in facilitating and designing workshops with the LEGO SERIOUS PLAY method
 • Transformative Coaching
 • Constructive feedback workshop
 • Teaching controversial issues and interactive instructional strategies
 • Socratic Teaching

อาจารย์สุธินี อุทัยวงศ์

ตำแหน่งปัจจุบัน:

 • นักพูด วิทยากร อาจารย์พิเศษ พิธีกรมืออาชีพ เจ้าของแฟนเพจ MC Beam by Fahever
 • อาจารย์พิเศษด้านจิตวิทยา การพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ การพูดเพื่อประสิทธิผล ในมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำ
 • พิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพ ที่มีผู้ติดตาม Fanpage มากที่สุดในประเทศไทย และเจ้าของธุรกิจ SMEs ในนาม Fahever Group

อาจารย์กฤษฎา เฉลิมสุข

ตำแหน่งปัจจุบัน:

 • กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย (ATSI)
 • อุปนายกสมาคม Thailand Business Angel Network
 • ผู้เชี่ยวชาญ – ITAP (Innovation and technology assistance program)
 • ผู้เชี่ยวชาญ ISP ด้าน ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนา Software, นวัตกรรมสำหรับ Startup สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษา – DEPA Digital Transformation
 • อดีตนายกสมาคม – สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย (01/2014 ถึง 12/2020)
  ดูข้อมูลเพิ่มเติม

  วิทยากร ด้าน IT:

  • Basic Programming
  • Database – NoSQL, MySQL
  • React & React Native
  • NodeJS and Javascript related technology
  • PHP, Java, Python, Javascript, C#
  • Data Science, AI, Big Data, Big Data
  • Career Coaching
  • Robotic Process Automation with UIPath
  • Microsoft PowerBI, PowerApp

  วิทยากร ด้าน Non IT:

  • Project Management
  • Business Analysis
  • Lean Startup & Entrepreneur related topics
  • Lean Canvas / Business Model Canvas
  • Design Thinking
  • UI & UX

  อาจารย์ ดร. อิทธินันท์ สันทัศ

  ตำแหน่งปัจจุบัน:

  • วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ ด้านพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  ขอรายละเอียดวิทยากรเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

  ติดต่อเรา

  ส่งข้อความหาเรา

  บริษัท เอเจ อัลติม่า กรุ๊ป จำกัด

  99/1 ถนน ราชพฤกษ์ หมู่ 8 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

  0125566019314

  โทรศัพท์

  คุณเจ  081-371-7919, 080-959-7919
  คุณอ้อ 085-064-6996

  Facebook page

  AJ Ultima Group

  Instagram

  ajultima

  Tiktok

  ajultima

  Line

  @941yedgm